Nhạc chuông Quẻ Bói – Thôi Tử Cách (Tik Tok)

Lời Nhạc Chuông Quẻ Bói – Thôi Tử Cách

fēngchuī shā díe lìan huā
qiāngǔ jiā hùa
sì shuǐzhōng yùe
qíng mízhe jìng zhōng huā
zhú líbā mù pípá
gǒngqíao yùe xìa
shúi zài tánchàng sīnìan yuǎnfāng qiāngùa
nà nían zhòngxìa
nǐ bèi shàng xíngnáng líkāi jiā
gǔdào páng wǒ ỳu yǔ lèi xiān xìa
tían lǐ zhuāngjìa

Download
Quẻ Bói – Thôi Tử Cách (Tik Tok)
Rate this post