Nhạc chuông Túy Hồng Nhan – Nhạc phim Tân Thủy Hử

Lời nhạc chuông Túy hồng nhan:

Lá là là lá la là la. Là la la là là lá la
Lá la là, lá la là, la là lá la.
Lá la là lá la là la.
Hà há, há ha ha ha hà ha, há ha ha hà hà há ha.
Là lá, là há la la la hà. Lá la la là la
Há ha, ha hà, hà ha hà.
Há hà, há hà, hà há ha
Há ha ha ha hà ha, hà há ha, ha ha hà, hà ha
Hà há... há ha ha ha hà ha.
Há ha ha hà hà há ha.
Là há là lá la la la là, lá la la la la là la.
Há ha, ha hà, hà há ha.
Há hà, ha hà, hà há ha, há ha ha ha hà ha.
Hà há ha, ha ha hà, hà ha...

Download