Nhạc chuông Túy Hồng Nhan – Tân Thủy Hử

Nhạc phim Túy Hồng Nhan - Tân Thủy Hử

Thể hiện: Luu Y Doa

Thể loại: Nhạc phim

Lời nhạc chuông Túy hồng nhan:

lá là là lá la là la...
là á lá là lá la...
lá a là lá la là là lá la...
lá a à á a hà ha ...
hà há há a a à à a ...
há a ha à hà ha hà...
là á là há á la là...
lá la lá là la...
há a há à hà a à...
há à há a hà há a...

Download