Nhạc chuông Xuất Sơn – Hoa Chúc, Vương Thắng Nam

Lời Nhạc Chuông Xuất Sơn – Hoa Chúc, Vương Thắng Nam

Wǒ bù guānxīn shéi de jiāngshān zhǐ juànliàn liǎngxiǎowúcāi
Xīngfēngzuòlàng bù xīhan zhīshēn gùshǒu éméishān
Yīshùn sān nián wǔ zǎi pǐn cūchá shí dàn fàn
Liù jiè bā huāng sìhǎi wú rén yǔ wǒ lái jiàobǎn

Rénjiān huāngtáng gǔguài zhúlín wài yǒu shūzhāi
Nì yú cǐdì chàngkuài piān lái zhě bùshàn shàn zhě bù lái
Shì wǒ zhuāngmúzuòyàng zài xiā cāi
Háishì tāmen běn jiù xīnhuái guǐtāi

Tải về